Seff hjälper IVL Svenska miljöinstitutet och deras projekt kopplat tillkartläggningen av försäljningen- och förlusterna av fiskeredskap är i de Nordiska länderna.  Detta är ett uppdrag av Havs- & vattenmyndigheten samt de Nordiska ministerrådet.
Rapport kommer under året.

Ni kan redan nu boka in er på Sportfiskemässan 2023 som går av stapeln 17-19 Mars.
Tyvärr så blev Sportfiskemässan inställd även 2022 på grund av pandemin och restriktionerna men nu ser vi framåt och längtar till 17-19 Mars 2023.
Läs mer om Sportfiskemässan här: https://www.sportfiskemassan.se/

Den 31 maj 2021 överlämnade Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 till regeringen. Strategin har utformats i samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer, myndigheter och lärosäten.

Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil av kust finns goda förutsättningar för både fiske och vattenbruk men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika svårigheter.  Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av näringarna och kommer att vara styrande för Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande. Strategin understryker vikten av att ta hänsyn till de tre perspektiven av hållbarhet - miljömässigt, ekonomiskt och socialt - i enlighet med agenda 2030. Bredden i uppdraget speglas i handlingsplanernas 47 olika åtgärder för de kommande åren.

-          Sveriges Fisketurismföretagare har varit aktiva och delaktiga i framtagandet av såväl strategin som handlingsplanen för fritidsfiske och fisketurism. Organisationens medverkan har varit mycket betydelsefull för slutresultatet och de åtgärder som fastslagits i handlingsplanen. Bland dessa kan särskilt nämnas ekosystembaserad förvaltning av lokala fiskbestånd, destinations- och företagsutveckling genom fisketurism, nationell standard för kvalitetssäkring av fisketuristiskt företagande, fritidsfiskets och fisketurismens omfattning och samhällsekonomiska effekter samt put & take-fiskets och sättfiskodlingens samhällseffekter. I och med den nya strategin och handlingsplanen finns nu bättre förutsättningar än någonsin för ett utvecklat och förtätat samarbete mellan oss myndigheter och andra aktörer så som Sveriges Fisketurismföretagare, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare och ansvarig för det kommande åtgärdsarbetet på Jordbruksverket.

Strategin och handlingsplanen hittar du här:

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026 – friska ekosystem och hållbart nyttjande (jordbruksverket.se)

Handlingsplan för utveckling av svenskt fritidsfiske och fisketurism 2021–2026 (jordbruksverket.se)

Här nedan finner du länk till filmad version av den konferens SeFF ordnade i början på året. Uppdelat i segment för överskådlighet. Välkommen att ta del!

Mer samverkan var temat för den fisketurismkonferens som arrangerades av SeFF, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket. Konferensen hölls på Näringslivets hus i Stockholm med deltagande av bland andra H.M. Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Konferensen förde samman nyckelaktörer som på olika sätt påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige, såsom offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, vattenägare, produkt- och affärsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer. Syftet är att nå en samsyn runt utmaningarna och skapa initiativ till förbättrad samverkan och utveckling. Konferensen syftade till att sprida kunskap och fördjupa diskussionen om de största utmaningarna för utvecklingen av svensk fisketurism, baserat på resultaten i Jordbruksverkets rapport Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveckling, samt från andra aktuella projekt och pågående processer med inverkan på fisketurismens utvecklingsmöjligheter.

”Det känns som vi flyttat fram positionerna, blivit en mer professionell bransch värd att ta mer på allvar. Vi talar samma språk på fler nivåer idag. Det är nu vi går från ord till handling.” Säger Per Jobs, ordförande i SeFF.

För den som vill kommer konferensen så småningom att finnas tillgänglig i rapportform och videofilmad.

I december föreslog regeringen att reglerna för småviltsjakten i fjällen ska ändras. I samma förordning regleras även sportfisket. Förslaget innebär att svenska jägare och sportfiskare ska få förtur på utländska besökares bekostnad. I praktiken skulle utländska gäster kunna bli utestängda från vatten ovan odlingsgränsen. SeFF har jobbat för att stoppa förslaget som skulle slå mycket hårt mot svensk besöksnäring och särskilt mot fisketurismföretagare som ju är mycket beroende av denna kundgrupp. Efter massivt motstånd från SeFF och andra organisationer har beslutet lagts på is. Förslaget saknar helt ett näringsperspektiv och tillräckliga konsekvensanalyser saknas. Faran är inte över men vi har vunnit tid. Du läser vårt remiss-svar under dokument.

Fiske är ett av våra vanligaste fritidsintressen. Enligt färska undersökningar fiskar drygt 1,5
miljoner svenskar på sin fritid. Det är också en viktig reseanledning när utländska resenärer
besöker Sverige. För två år sedan presenterade Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket en
gemensam strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism till år 2020. Strategin togs fram
tillsammans med fritids- och sportfiskets viktigaste aktörer, och innehåller drygt ett dussin
centrala mål kring bland annat tillgänglighet, förvaltning, lagstiftning, marknadsföring och
myndigheternas roll. Förslag och ståndpunkter som vi som företrädare för svensk fisketurism
i de allra flesta fall delar. Bland annat att fisketurismen ”behöver ges samma förutsättningar
som likvärdiga areella näringar”
, att förvaltningen av fiskevatten bör ”styras på ett sätt
som medför största möjliga samhällsnytta till minsta möjliga miljökostnad”
, och att
”mycket av det fiske och de naturupplevelser som vi kan erbjuda i Sverige betraktas … som
både exotiskt och exklusivt för utländska turister och går följaktligen att, rätt förvaltat,
paketerat och marknadsfört, ta bra betalt för.” 
Vi ställer oss såklart även bakom visionen att fisketurismens omsättning ska fördubblas under det
här årtiondet och vara ”en viktig del av svensk besöksnäring som skapar arbetstillfällen och
betydande samhällsekonomiska värden.”

SeFF har tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen och Sweden Fishing, skapat ett första underlag till en framtidsplan,
vaskat fram de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för att visionen ska bli verklighet. Ett
dokument som visar på behovet av att uppgradera fisketurismens status och ge en av
landsbygdens framtidsbranscher bättre villkor.

Arbetet med framtidsplanen har också blivit en del i en process för att ena branschen om
vad som behöver göras. Planen ska ge branschens företrädare vägledning och stöd när
fisketurismen diskuteras i förhållande till andra intressen. Vi har även vaskat fram våra mest
prioriterade krav och hur vi kan samverka med andra aktörer. I planen finns nu grunderna
för att gå vidare med olika former av opinions-, informations- och utvecklingsarbete.
Underlaget pekar också ut ett antal områden där vi söker samverkan med berörda
myndigheter och finansiärer.

Framtidsplanen speglar fisketurismföretagens perspektiv. Det bygger på dagens i vissa fall
begränsade erfarenheter, och visar på vilken kunskap som saknas för att branschen ska
fortsätta att växa. Det här är ett första steg och nu fortsätter arbetet. Det innebär att vi tar
oss an konkreta utmaningar, men också fortsätter att fördjupa kunskap, analys och dialog
om framtiden. Om ett par år måste den här planen, som alla levande dokument, aktualiseras
och uppdateras. Då hoppas vi att svensk fisketurism har tagit flera avgörande steg i sin
utveckling och att detta underlag kan ersättas med en vassare version.

För att nå målet om en fördubblad fisketurism, fler jobb på landbygden, högre exportintäkter och bidra till ökad biologisk mångfald presenterar Sveriges Fisketurismföretagare och Ekoturismföreningen i samverkan med Sweden Fishing i början av mars en handlingsplan för svensk fisketurism. Ett par veckor senare, fredagen den 20 mars på Sportfiskemässan i Jönköping, diskuteras handlingsplanens förslag och ståndpunkter. Inbjudna är företrädare från regeringen, Alliansen, sportfiskare, fiskevattenägare och älvräddare. Läs mer här!

SeFF engagerar sig i Nationell Grupp för Naturturism. Under Landsbygdsnätverkets vingar bildas nu en nationell arbetsgrupp för naturturism. Förslaget kommer ursprungligen från Ekoturismföreningen och LRF, och har förutom från SeFF fått stöd från bland annat Visita och STF. Syftet är att via dialog och samverkan arbeta fram en långsiktig handlingsplan som stimulerar branschens tillväxt och utveckling. Under 2015 kommer gruppens arbete i första hand att inriktas på företagandet inom branschen. På dagordningen står punkter om växtkraft och lönsamhet, samspel mellan privata företag och offentliga myndigheter och stödsystem, och behovet av varaktiga branschorganisationer, nätverk och märkningssystem för kvalitet och hållbarhet.

- Bland Landsbygdsnätverkets prioriteringar för 2015 kom arbetsgruppen om naturturism nästan högst upp på listan. Styrgruppen ställde sig mycket positiva till initiativet, och vi är nu många som med tillförsikt väntar på vad arbetsgruppen kan uträtta under de kommande åren, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket. Läs mer på Ekoturismföreningens webb.

SeFF nöter vi på för att förbättra villkoren för oss som är företagare inom fisketurism. På gång just nu:
Vi har tidigare berättat om HaV´s strategidokument Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020, i detta dokument anges ett antal mål för fisketurism som skall vara nådda till 2020. SeFF har tidigare varit med och påverkat detta dokument i en rådgivande grupp. Men målen kommer inte att nås om vi inte har en vägkarta eller handlingsplan för hur vi når dit. SeFF har tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen nyligen blivit beviljade medel från HaV och Jordbruksverket för att utveckla en sådan plan. Arbetet påbörjas i nästa vecka. Medverkande i arbetsgruppen finns även Sweden Fishing. Vi kommer att presentera vårt arbete under våren, men innan dess kommer vi att behöva input från er medlemmar. Vi ber att få återkomma om detta.

Vi kommer i anslutning till utvecklingen av handlingsplanen under hösten publicera ett antal artiklar/debattinlägg för att få mer ljus på våra frågor. Här kan du läsa mer om initiativet. 

Mvh/ Per Jobs, ordförande

Tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen skrev SeFF en debattartikel som tar upp orättvisorna som våra olika momssatser ställer till med i Sverige och hur de många gånger slår extra snett i vår bransch. Förutom Besöksliv och Ekoturismföreningens egen nyhet Högre moms på guidat napp, har inlägget publicerats i Norrländska SocialdemokratenÖstersunds-PostenSundsvalls Tidning och Dala-DemokratenHittills.

SeFF medverkar i den så kallade ”Rådgivande gruppen”, en kommité som tillsammans med Jordbruksverket skapat en vision för svenskt sport – och fritidsfiske. Detta arbete går nu in i en ny fas där strategin skall fyllas med konkret innehåll, här arbetar SeFF för att lista vad som praktiskt skall göras för att nå de mål som strategin utstakat.

SeFF har gjort gemensam sak med vår associerade medlem, Sveriges Organiserade Fiskeguider, som främst är verksamma i Stockholms Skärgård, och avgivit yttrande avs HaV förslag om fredning av Torpe-Infjärd, Björnöfjärden och Säbyviken i Stockholms Skärgård. Vi stödjer HaVs förslag!

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare