Syftet med SeFF

Branschorganisationens syfte i huvuddrag

  • att främja medlemmarnas branschintresse. Detta görs genom att utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och media.
  • att verka för en positiv utveckling av svensk fisketurism, till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt.
  • att verka för en ekologisk helhetssyn inom fisketurismen.
  • att verka för goda och sunda konkurrensförhållanden.
  • att verka för en utbildning anpassad till verksamheten.
  • att vara rådgivande organ för medlemmar och samhälle.
  • att uppträda som förhandlingspart och remissinstans i övergripande branschfrågor.
  • att verka för internationellt samarbete inom och utanför EU.
©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare