Seff hjälper IVL Svenska miljöinstitutet och deras projekt kopplat tillkartläggningen av försäljningen- och förlusterna av fiskeredskap är i de Nordiska länderna.  Detta är ett uppdrag av Havs- & vattenmyndigheten samt de Nordiska ministerrådet.
Rapport kommer under året.

Ni kan redan nu boka in er på Sportfiskemässan 2023 som går av stapeln 17-19 Mars.
Tyvärr så blev Sportfiskemässan inställd även 2022 på grund av pandemin och restriktionerna men nu ser vi framåt och längtar till 17-19 Mars 2023.
Läs mer om Sportfiskemässan här: https://www.sportfiskemassan.se/

Den 31 maj 2021 överlämnade Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 till regeringen. Strategin har utformats i samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer, myndigheter och lärosäten.

Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil av kust finns goda förutsättningar för både fiske och vattenbruk men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika svårigheter.  Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av näringarna och kommer att vara styrande för Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande. Strategin understryker vikten av att ta hänsyn till de tre perspektiven av hållbarhet - miljömässigt, ekonomiskt och socialt - i enlighet med agenda 2030. Bredden i uppdraget speglas i handlingsplanernas 47 olika åtgärder för de kommande åren.

-          Sveriges Fisketurismföretagare har varit aktiva och delaktiga i framtagandet av såväl strategin som handlingsplanen för fritidsfiske och fisketurism. Organisationens medverkan har varit mycket betydelsefull för slutresultatet och de åtgärder som fastslagits i handlingsplanen. Bland dessa kan särskilt nämnas ekosystembaserad förvaltning av lokala fiskbestånd, destinations- och företagsutveckling genom fisketurism, nationell standard för kvalitetssäkring av fisketuristiskt företagande, fritidsfiskets och fisketurismens omfattning och samhällsekonomiska effekter samt put & take-fiskets och sättfiskodlingens samhällseffekter. I och med den nya strategin och handlingsplanen finns nu bättre förutsättningar än någonsin för ett utvecklat och förtätat samarbete mellan oss myndigheter och andra aktörer så som Sveriges Fisketurismföretagare, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare och ansvarig för det kommande åtgärdsarbetet på Jordbruksverket.

Strategin och handlingsplanen hittar du här:

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026 – friska ekosystem och hållbart nyttjande (jordbruksverket.se)

Handlingsplan för utveckling av svenskt fritidsfiske och fisketurism 2021–2026 (jordbruksverket.se)

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare