Framtidsplan för fisketurism

Fiske är ett av våra vanligaste fritidsintressen. Enligt färska undersökningar fiskar drygt 1,5
miljoner svenskar på sin fritid. Det är också en viktig reseanledning när utländska resenärer
besöker Sverige. För två år sedan presenterade Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket en
gemensam strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism till år 2020. Strategin togs fram
tillsammans med fritids- och sportfiskets viktigaste aktörer, och innehåller drygt ett dussin
centrala mål kring bland annat tillgänglighet, förvaltning, lagstiftning, marknadsföring och
myndigheternas roll. Förslag och ståndpunkter som vi som företrädare för svensk fisketurism
i de allra flesta fall delar. Bland annat att fisketurismen ”behöver ges samma förutsättningar
som likvärdiga areella näringar”
, att förvaltningen av fiskevatten bör ”styras på ett sätt
som medför största möjliga samhällsnytta till minsta möjliga miljökostnad”
, och att
”mycket av det fiske och de naturupplevelser som vi kan erbjuda i Sverige betraktas … som
både exotiskt och exklusivt för utländska turister och går följaktligen att, rätt förvaltat,
paketerat och marknadsfört, ta bra betalt för.” 
Vi ställer oss såklart även bakom visionen att fisketurismens omsättning ska fördubblas under det
här årtiondet och vara ”en viktig del av svensk besöksnäring som skapar arbetstillfällen och
betydande samhällsekonomiska värden.”

SeFF har tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen och Sweden Fishing, skapat ett första underlag till en framtidsplan,
vaskat fram de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för att visionen ska bli verklighet. Ett
dokument som visar på behovet av att uppgradera fisketurismens status och ge en av
landsbygdens framtidsbranscher bättre villkor.

Arbetet med framtidsplanen har också blivit en del i en process för att ena branschen om
vad som behöver göras. Planen ska ge branschens företrädare vägledning och stöd när
fisketurismen diskuteras i förhållande till andra intressen. Vi har även vaskat fram våra mest
prioriterade krav och hur vi kan samverka med andra aktörer. I planen finns nu grunderna
för att gå vidare med olika former av opinions-, informations- och utvecklingsarbete.
Underlaget pekar också ut ett antal områden där vi söker samverkan med berörda
myndigheter och finansiärer.

Framtidsplanen speglar fisketurismföretagens perspektiv. Det bygger på dagens i vissa fall
begränsade erfarenheter, och visar på vilken kunskap som saknas för att branschen ska
fortsätta att växa. Det här är ett första steg och nu fortsätter arbetet. Det innebär att vi tar
oss an konkreta utmaningar, men också fortsätter att fördjupa kunskap, analys och dialog
om framtiden. Om ett par år måste den här planen, som alla levande dokument, aktualiseras
och uppdateras. Då hoppas vi att svensk fisketurism har tagit flera avgörande steg i sin
utveckling och att detta underlag kan ersättas med en vassare version.

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare