Nyheter

Remissvar EUs nya Fiskerifond

Avseende förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden COM (2011) 804 DET HANDLAR OM CA 60 MILJARDER KRONOR SOM SKA FÖRDELAS KOMMANDE ÅR!  Förslaget utgår uppenbarligen från traditionellt yrkesfiske och vattenbruk, fortsättningsvis benämnt avsalufiske. Förslaget är…

SeFF yttrande EU förslag om fiskepolitik

SeFF har med intresse studerat kommissionens förslag till förändringar i denna reviderade grundförordning. SeFF ser positivt på förstärkningen av miljömål, ekosystemsansats och försiktighetsprincip. Men SeFF förfasas över att fisketurismföretag inte med ett ord omnämns som näringsverksamhet, dessutom helt baserad på…

Allemansrätt: SeFFs syn på utredningen

SeFF välkomnar en översyn av det fria handredskapsfisket inom ramen för Naturvårdsverkets utredning och ser gärna att det införs en allmän fiskevårdsavgift. SeFF är också öppna för förslag om överenskommelser för nyttjande av naturresursen på privata vatten under förutsättning att:…

Fiskeriverket har upphört

E-postutskicken från Fiskeriverket upphör. Vill du ha info från den nya Den nya Havs- och vattenmyndugheten, HaV, har tagit över en heldel av fiskefrågorna. Jordbruksverket tog över ansvaret för främjandet av fiskerinäringen, fitidsfisket och vattenbruket.  Från och med 1 juli publiceras…

Ny förvaltningsplan för laxen

Förvaltningsplanen från 1997 upphörde 2010 och ska nu ersättas av en ny. EU:s fiskerikommisionär säger att ”när de nödvändiga förvaltningsåtgärderna är på plats kommer östersjölaxfisket att fortsätt att ge arbetstillfällen och inkomster i regionen i flera år framåt”. Grunden för…

Nya Fiskevårdslagen

Seff:s remissvar på den föreslagna Fiskevårdslagen SeFF anser att det är viktigt att den nya fiskevårdslagen behandlar olika kategorier näringsidkare lika. Fisketurismföretagarna se i det nya förslaget som om de bedriver hobbyverksamhet, Detta kan SeFF inte acceptera. Sveriges FisketurismFöretagare 2011-02-28 (SeFF)…

Sammanfattning aktiviteter 2010

2010 har varit hektiskt för föreningen med många frågor kring nya fiskelagen och även andra kommande regelverk som på olika sätt påverkar oss fisketurismföretagare. På det stora hela tycker jag att det går åt rätt håll när det gäller synen…

Styrelsemöten

14/11 och 1/9 avhölls de två senaste styrelsemötena och det beslöts och avhandlades bland annat: SeFF ska söka medlemskap i RTS (Rese och Turistnäringen i Sverige). Uppföljning av nya föreskrifter för båtar. Arbetet på myndigheten står stilla… Vi genomför konferens…

Fisketurismkonferens 4 februari 2011

HAR SVENSK FISKETURISM EN FRAMTID? SeFF:s fiskevårds-och fisketurismkonferens, 2011. Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. Tid: Fredagen 4 februari 2011. Konferensprogram:  09.30 – 10.30 Inledningstalare någon från Näringsdepartementet. (Ej klart) Myndigheten för havs- och vattenmiljÖ. Björn Risinger. Fiskeriverkets Vision…

Remissvar angående världsarvet Laponia

SeFF, Sveriges FisketurismFöretagare, anser att det som skrivs om avsikten med utredningen är lovvärt och ställer sig bakom intentionerna i Laponiaprocessen. men SeFF har en del synpunkter för att göra Laponia området mer tillgängligt och öka kunskapen om det. SeFF,…