Landsbygdsdepartementets laxdag

Landsbygdsdepartementet bjöd in till nationella samtal om Östersjölaxen och ordf Manni medverkade. Noterbart: 1 Naturvården och turismen var väl representerad och fick mycket utrymme. 2 Svenska politiker ihop med Finska verkat för lägre kvoter vid senaste beslutet i Ministerrådet, vilket inte hänt förut. Tidigare har det alltid varit ”enad front” 3 SeFF som vanligt framförde att laxen borde förvaltas utifrån samhällsekonomiskt värde och inte MSY = utveckling och fler jobb inom turismen. Viktigaste kravet från deltagarna ligger i linje med detta, dvs att varje älvs bestånd ska förvaltas utifrån sina förutsättningar = väsentligt mindre fiske på blandbestånd i havet. Sammanfattningsvis mycket positivt där inte bara myndigheterna utan nu också politiken går åt rätt håll. 

Thomas Johansson från Östersjölaxälvar i Samverkan, där SeFF är medlem och representerar turismintresset sammanfattar:

”Den 8 november bjöd Landsbygdsdepartementet in till nationella samtal om laxen i Östersjön på Kungliga skogs- och lantbruksakademin i Stockholm. Vi var ett 40 tal olika personer som var inbjudna, var och en representerade någon intressegrupp som på ett eller annat sätt har med Östersjölaxen att göra.
Alla som ville fick tillfälle till ett kort inledande anförande där vi fick tillfälle att berätta för alla vem vi företräder och vår vision för Östersjöns vilda laxbestånd. Vi blev därefter placerade i sex olika arbetsgrupper med en intressant sammansättning av representanter från olika intressegrupper. Vi fick till uppgift att tillsammans under två timmar diskutera fram vad som är de fem viktigaste punkterna för en ny hållbar förvaltning. Samtliga sex arbetsgrupper redovisade avslutningsvis vad de kommit fram till. Alla grupper hade en beståndsspecifik förvaltning högst eller högt upp på sina listor! Detta innebär att varje enskilt bestånd i våra älvar och åar ska tilldelas beståndsspecifika mål. Mål som ska uppnås innan beståndet kan beskattas och då utifrån respektive bestånds bärkraft.

Hans Lundqvist, Professor och Prefekt för Institutionen för vilt fisk och miljö på SLU i Umeå som med över 30 års yrkeserfarenhet och ett genuint intresse av laxfrågan säger att detta var ett helt historiskt möte. Aldrig tidigare har Landsbygdsdepartementet bjudit in alla intressegrupper till en diskussion om laxförvaltningen.

Vi tackar Landsbygdsdepartementet och hoppas att detta ska bli en årligt återkommande träff där alla vi som på ett eller annat sätt har med Östersjölaxen att göra kan träffas och diskutera en hållbar förvaltning med bestånden i fokus.”