Remissvar EUs nya Fiskerifond

Avseende förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden COM (2011) 804 DET HANDLAR OM CA 60 MILJARDER KRONOR SOM SKA FÖRDELAS KOMMANDE ÅR! 

Förslaget utgår uppenbarligen från traditionellt yrkesfiske och vattenbruk, fortsättningsvis benämnt avsalufiske. Förslaget är till stora delar ämnat att bevara näringar och strukturer som inte längre ur ett ekosystemperspektiv kan ha den omfattning som de har idag. SeFF, Sveriges fisketurismföretagare, representerar en näring som i Sverige har ett större ekonomiskt värde än avsalufisket. Vi nyttjar samma biologiska resurs, i havet, i vattendrag med havsvandrande fisk och i alla inlandsvatten där avsalufiske bedrivs. Vi bedriver vår verksamhet från samma bryggor, i samma sjöar och i samma älvar som de som är avsalufiskare. Vi kommer att konkurrera med avsalufiskarna om nyttjanderätter, offentligt stöd, forskarresurser och kunder. Vi borde behandlas lika och SeFF förordar därför att:

1. Regeringen påverka utformningen av EUs regler så att fisketuristisk näringsverksamhet likställs med avsalufiske, dvs yrkesfiske och vattenbruk.
2. I andra hand och om inte 1. får gehör, att svensk lagstiftning likställer fisketurismföretagande med avsalufiske så att fisketurismen i Sverige inte diskvalificeras från framtida EU-stöd riktat mot avsalufiskare, eller på annat sätt missgynnas av kommande EU-regler.

Sverige har relativt andra EU-länder ett litet avsalufiske och en omfattande sportfisketurism. Det är därmed viktigt för Sverige som nation att verka för att näringen sportfisketurism inkluderas i sin helhet för att kunna dra full nytta av de ekonomiska resurser som fonden ska fördela.

HELA YTTRANDET FINNS UNDER REMISSER/DOKUMENT/POLICIES I HUVUDMENYN