Ny förvaltningsplan för laxen

Förvaltningsplanen från 1997 upphörde 2010 och ska nu ersättas av en ny.

EU:s fiskerikommisionär säger att ”när de nödvändiga förvaltningsåtgärderna är på plats kommer östersjölaxfisket att fortsätt att ge arbetstillfällen och inkomster i regionen i flera år framåt”.
Grunden för den nya förvaltningsplanen är att laxbeståndet i Östersjön skall nyttjas på ett hållbart sätt enligt principen om maximal hållbar avkastning och att den genetiska integriteten och mångfalden bevaras när det gäller Östersjöns laxbestånd.
Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) skall i framtien räkna in ävenden fisk som fångas av fritidsfiskarna. Om detta även skall gälla för sportfiskare är för närvarande oklart.

Ekonomiskt stöd från Europeiska fiskerifonden ska ges som en bevarandeåtgärd för det vilda laxfiskbeståndet för direkt utsättning i älvar där det finns möjllighet för självreproduktion av vilda laxbestånd.