Allemansrätt: SeFFs syn på utredningen

SeFF välkomnar en översyn av det fria handredskapsfisket inom ramen för Naturvårdsverkets utredning och ser gärna att det införs en allmän fiskevårdsavgift.

SeFF är också öppna för förslag om överenskommelser för nyttjande av naturresursen på privata vatten under förutsättning att:

1) De områden som upplåts är av storleksordning län och omfattar samma områden som idag är tillgängliga via det fria handredskapsfisket. En återgång till situationen som det såg ut före 1985 skulle göra det omöjligt att bedriva fisketurism eftersom områdena är för små.

2) Intäkterna från upplåtelserna främst går till fiskevård.

Allemansrätt: SeFFs syn på Naturvårdsverkets utredning