Remissvar angående världsarvet Laponia

SeFF, Sveriges FisketurismFöretagare, anser att det som skrivs om avsikten med utredningen är lovvärt och ställer sig bakom intentionerna i Laponiaprocessen. men SeFF har en del synpunkter för att göra Laponia området mer tillgängligt och öka kunskapen om det.

SeFF, Sveriges FisketurismFöretagare, anser att det som skrivs om avsikten med utredningen är lovvärt och ställer sig bakom intentionerna i Laponiaprocessen.

SeFF har en del synpunkter för att göra Laponia området mer tillgängligt och öka kunskapen om det:

• Ambitionen är enligt förslaget att området ska nyttjas av fler människor, men med ett väl utvecklat bevarande fokus. För att detta ska vara möjligt gäller det att ta tillvara alla krafter som kan bidra med något. En sådan grupp som inte framkommer tydligt i utredningen är fisketuristföretagarna som verkar i området eller i dess omedelbara närhet.
• Dessa företagare besitter en djup och bred kunskap om besöksnäringen och dess kunder. Här har Laponiaprocessen en möjlighet att få del av en gedigen kunskap, om en omfattande dialog skapas med de som lever och verkar i området eller dess omedelbara närhet, enligt de intentioner som framkommer i avsnitten 1.9 Laponiaprocessen 2006 – 2010 s. 20 f. och Förvaltning – ett vidgat begrepp s.21 ff.
• För att kunna ta vara på den kunskap som fisketurismföretagarna har gäller det att förvaltningsplanens mål tas på allvar och att den utgår från ett helhetsperspektiv och att talet om en Searvelatjna – lärandearena även innefattar dessa företagare. Det sägs ju tydligt och klart ”att Laponiatjuottjudus ska erkänna och respektera den kunskap som finns i det lokala samhället och hos de människor som lever verkar i Laponia.” Detta bör även innefatta de som lever och verkar i områdets omedelbara närhet.
• Vid upplåtelser av jakt och fiske bör det ställas stora krav på de som önskar dessa upplåtelser. Ett sätt att få en bra kontroll över området och dess upplåtelser och hur de hanteras är att ge naturturistföretagarna ett större inflytande. Vi vet att när en sådan företagare får möjlighet att kontrollera en upplåtelse av en djurart så bidrar det till ett stark skydd av just den arten. Det ligger i företagarens intresse att djurarten utvecklas eftersom det är grunden för företagets idé. Dessa företag grundar sin verksamhet på en ekologisk helhetssyn. Ett bra exempel på detta är Fiskecampen Tjuonajokks forsk-ningsverksamhet tillsammans med SLU i Umeå angående harren i Kaitumälven. Här har harren ökad i storlek med hjälp av enkla åtgärder. Dessa åtgärder kan ses som de mjuka åtgärder som beskrivs i avsnittet 4.2.1:Sjöar och vattendrag s.115, f.
• Fisketurismföretagarna och deras anläggningar kan nyttjas som entréer och kunskapsbärare om Laponia området. Ska det göras måste det till en fördjupad dialog mellan de olika aktörerna i området och i dess omedelbara närhet.

SeFF anser att sammansättningen av Lamponiatjuottjudus organisation bestående av en styrelse och operativ verksamhet är bra. Däremot så kan SeFF inte se att besöksnäringen är representerad i styrelsen, medans däremot samerna har fått en majoritet.
SeFF anser att en representant för besöksnäringen ska ingå i styrelsen och därmed göra positionerna i styrelsen jämnare.
SeFF anser att det som sägs om att konsensus som beslutsform måste gälla för styrelsens arbete och det kommer det bli lättare att genomföra med en jämnare styrelse.
SeFF anser att rådslaget, raddehallam, även måste innefatta turismföretagare utan samiskt påbrå.

Med vänlig hälsning

PeO Söderkvist, sekreterare
Sveriges Fisketurismföretagare
c/o ForshagaAkademin
Industrileden 5 B
667 32 Forshaga
054-536100