Fisketurismen påverkas av utredningar?

Två utredningar som påverkar den framtida svenska fiskeförvaltningen skall vara klara under 2010.

Den första utredningen som startade i september i fjol ska var klar redan 1 februari 2010 och den ska ta fram en nymyndighet för havs- och vattenmiljöfrågor. Eftersom regeringen anser att antalet myndigheter inte ska öka är syftet att verksamheterna ska ges en lämplig organisatorisk hemvist inom Jordbruksdepartementets ansvarsområde.
Till särskild utredare har regeringen utsett Dag von Schantz.

Utredningen ska se över vilka verksamheter inom i första hand Naturvårdsverkets, Fiskeriverkets och de fem vattenmyndigheternas ansvarsområde som ska ingå i den nya myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor.
Syftet är att skapa en så effektiv och ändamålsenlig havs- och vattenmiljöförvaltning som möjligt.
Ett annat viktigt syfte är att tydligt beskriva ansvarsområdet för den nya myndigheten, inklusive myndighetens ansvar för arbetet i internationella organisationer inklusive EU och avgränsning mot de förhandlingar som sker inom EU om den gemensamma fiskeripolitiken,

Myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor ska kunna starta sin verksamhet 1 januari 2011.

Den andra utredningen Havsplanering av svenska vatten, ska ledas av generaldirektör Axel Wenblad och redovisas för regeringen 1 december 2010.

Axel Wenblad ska presentera hur en reformerad fysisk planering av merparten av det svenska territorialhavet och den svenska ekonomiska zonen kan utformas och föreslå nödvändiga författningsändringar. Syftet med att införa en ökad samhällelig styrning av dessa havsområden är att med ekosystemansatsen som grund bevara och restaurera de marina ekosystemen samtidigt som havsbaserade verksamheter fortsatt ska kunna utvecklas.
Planeringen ska värna om och förbättra havsmiljön i både Östersjön och Västerhavet samtidigt som den möjliggör ett hållbart användande av havets resurser.

Utredningen ska se hur oklara ansvarsförhållanden som skulle kunna uppstå i samband med den nya myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor och andra myndigheter kan undvikas, liksom mellan olika andra verksamheter.

Därför ska Axel Wenblad:

  • föreslå vilket ansvar och vilka uppgifter med anknytning till havsplanering som den nya myndigheten bör ha,
  • efter kartläggning av vilka offentliga verksamheter och intressen som berörs föreslå en ändamålsenlig uppgifts- och ansvarsfördelning mellan den planerande myndigheten och övriga myndigheter, kommuner och regionala organ,
  • vid behov föreslå förtydliganden när det gäller olika myndigheters uppgifter,
  • analysera och redovisa hur ekosystemansatsen kan utgöra basen i en statlig havsplanering,
  • föreslå hur beslut om havsplaner kan ges en demokratisk förankring och vilka former för överprövning av besluten som är lämpliga, och
  • tidigt samråda med utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor.